پاسخهای سازمان ثبت به برخی سوالات همکاران در خصوص سامانه ثبت آنی

1-    در مواردی که شناسه یکتا اخذ شده ولی سند به امضای متعاقدین نرسیده است آیا انجام تغییرات یا اصلاحات در سند امکان پذیر است یا خیر؟

پاسخ :در این حالت سردفتر می تواند با بی اثر کردن شناسه یکتا و تهیه کپی الکترونیک همان سند تغییرات و اصلاحات لازم را در سامانه انجام دهد و در ثبت دفتر نیز مطابق آخرین وضعیت سند الکترونیک ،توضیحات مورد نظر را درج کند و شناسه یکتای جدید اخذ نماید . در این صورت نیاز به ابطال یا مسدود کردن ثبت سند در دفتر جاری نیست و دفتر با اضافه کردن توضیحات لازم به امضای متعاقدین می رسد و نسخه چاپ شده سند الکترونیک نیز با مندرجات و شناسه جدید ،هم زمان با دفتر امضاء خواهد شد . در هر حال طبق تبصره ماده 2دستورالعمل ،ویرایش سند الکترونیک دارای شناسه ،از نظر مقررات ممنوع است .

2-    در رابطه با امور تبعی موضوع ماده (1)دستورالعمل سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تبصره ذیل آن :

الف : آیا بایستی برای امور مذکور صفحه و شماره جداگانه ای در دفتر در نظر گرفت یا در ستون ملاحظات سند قبلی قید نمود؟

پاسخ : امور تبعی در ملاحظات دفتر درج میشود و به امضای اصحاب سند می رسد و در سامانه ،در قسمت سایر امور تبعی ثبت می گردد و پس از تصدیق ، پرینت نهائی اخذ و به اصحاب سند تحویل می گردد .

ب :آیا می توان اسنادی را که قبل از اجرائی شدن ثبت آنی توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردیده ،امور تبعی آنرا به روش سابق عمل نمود؟

پاسخ : با توجه به ماده یک دستورالعمل ثبت آنی و به منظور ارائه یکسان امور تبعی تمام موارد بایستی از طریق سامانه عمل شود.

ج : با توجه به این که در حال حاضر امور تبعی در سامانه وارد می گردد آیا نسبت به آن حق الثبت اخذ می گردد؟

پاسخ : در مواردی که نسبت به امور تبعی سند تنظیم میشود ،حق الثبت اخذ می گردد.

3-    با توجه به این که دفتر اتومبیل دفتر چاپی است و امکان درج سند عینا" در دفتر مذکور امکانپذیر نیست ،دفاتر اسناد رسمی بایستی اسناد اتومبیل را در دفتر جاری ثبت نمایند یا خیر؟

پاسخ : در صورتیکه دفتر چاپی با سند صادره منطبق نباشد ،سردفتر مکلف است آنرا در دفتر جاری ثبت نماید.

 

4-    در صورتی که اسامی برخی خودروها در لیست خودروهای موجود در سامانه تعریف نشده باشد تکلیف و نحوه اقدام دفاتر چگونه است ؟

پاسخ : در صورتی که خودرو در لیست مذکور نباشد دفاتر اسناد رسمی می توانند مشخصات خودرو یاد شده را در سامانه وارد و هزینه قانونی مربوط را طبق ضوابط تعیین و در محل مربوطه درج نمایند.

5-    سند انتقال اجرائی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به چه نحو تنظیم می گردد ؟

پاسخ : سردفتر ابتدا نوع سند (بیع ،صلح و ....)را تعیین و سپس در پاسخ به پرسش سامانه ،انتقال اجرایی بودن سند را انتخاب می نماید و اقلام اطلاعات سند مذکور را مطابق فرم های موجود در سامانه تکمیل و نسبت به تنظیم سند اقدام می نماید .

کانون سردفتران و دفتریاران خراسان

/ 0 نظر / 25 بازدید